Privacy statement

Bij Seniorenvoordeelkaart gebruiken wij cookies om uw sitebezoek nog makkelijker en persoonlijker te maken. Dit doen we onder andere om de site te kunnen analyseren, het gebruiksgemak te verbeteren en relevante kortingen te kunnen tonen. U kunt hieronder uw voorkeuren ten alle tijden wijzigen.

Dit is het privacy statement van Seniorenvoordeelpas.nl/Seniorenvoordeelkaart.be, onderdeel van Senicom B.V. gevestigd aan de Grote Berg 18, 5611KK Eindhoven (hierna:Seniorenvoordeelpas.nl), www.seniorenvoordeelpas.nl / hwww.seniorenvoordeelpas.be.

Toepasselijkheid

Ditprivacy statementisvan toepassing op alle privacygevoeligeinformatie of persoonsgegevensdie u aan ons verstrekt, bijvoorbeeldvia een inschrijf formulier, contactformulierof bestellingen die u plaatst. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en betrachten daarom de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens. Wij verwerken data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Seniorenvoordeelpas.nl/Seniorenvoordeelkaart.be is de verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat alleen wij bepalen welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke manier. Wij zijn er verantwoordelijk voor dat uw persoonsgegevens op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt in overeenstemming metde AVG. Inditprivacy statement leggen wij uit welke gegevenswij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Overzicht persoonsgegevens

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voornaam
 • Achternaam
 • Initialen
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Postcode
 • Huisnummer
 • Straatnaam
 • Woonplaats
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Wijze van betaling lidmaatschap

Doel en grondslagen verwerking persoonsgegevens

Door akkoord te gaan metditprivacy statement geeft u expliciet toestemming in de zin van artikel 6 lid 1 suba van de AVGvoorhetverwerkenvan uw persoonsgegevens voor de hierna genoemde doelen.U kunt deze toestemming te allen tijd ein trekken. Indien u echter bepaalde gegevens niet aan ons verstrekt of niet door ons laat verwerken, kunnen wij u mogelijk niet goed van dienst zijn.

Indien u ons geen expliciete toestemming heeft gegeven voor het verwerken van uw persoonsgegevens ofindien u deze toestemming heeftingetrokken, kan op de verwerking van uw persoonsgegevens de grondslagen van de artikelen 6 lid1 subb, subcen/of subf van de AVG van toepassing zijn.Verwerking van uw persoonsgegevens kan in dat geval zonder uw toestemming plaatsvinden, mits dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij u partij bent of wordt, dan wel noodzakelijke voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Seniorenvoordeelpas.nl/Seniorenvoordeelkaart.be. Daarnaast kan er op ons een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Wij verwerken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder / of magazine
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is ter uitvoering van onze dienstverlening
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
 • Het vervaardigen van uw persoonlijk fysiek pas
 • Het verzenden van een factuur voor onze dienstverlening
 • Analyseren van uw aankopen en het mogelijk maken van het uitkeren van gelden d.m.v. cashback/geld terug acties

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Verstrekking aan derden

Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met derden als dit verenigbaar is met de hierboven genoemde doelen.Verstrekking aan derden kan noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst die wij met u sluiten, noodzakelijk zijn voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk zijn om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkers overeenkomst om te zorgen voor een zelfde niveau van beveiligingen vertrouwelijkheid van uw gegevens. Wij blijven verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Buiten de voorgaande situaties verstrekken wij uw persoonsgegevens alleen aan andere derden met uw nadrukkelijke toestemming.

Commerciële doeleinden

Wij kunnen uw persoonsgegevens gebruiken voor commerciële doeleinden, bijvoorbeeld om u nader te informeren over onze dienstverlening of relevante producten of diensten van zorgvuldig geselecteerde organisaties. U zal in dat geval slechts worden geïnformeerd op het door u geregistreerdee-mailadres.Indien u geen informatie over relevante producten of diensten wenst te ontvangen, dan kunt u dit eenvoudig aangeven doorop "uitschrijven" te klikken in de ontvangen e-mail.

Uw persoonsgegevens worden door ons ook gebruikt voor marktonderzoek en de optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat kader geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar.

Uw gegevensworden niet verkochtof gedeeld metderden voor commerciële doeleinden,tenzij u hiervoor uitdrukkelijk toestemming geeft.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand datbij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. U kunt u afmelden voor deze cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Wij maken gebruik van de navolgende cookies:​

 • Functionelecookies: dit zijn cookies die noodzakelijk voor de technischewerking van de website en uw gebruiks gemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Dit zijn analytischecookiesdie geen inbreuk maken op uw privacy waarvoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben.
 • Google Analytics: op deze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, alsdeel vande “Analytics”-dienst. Seniorenvoordeelpas.nl/Seniorenvoordeelkaart.be gebruikt deze dienst om rapportages te krijgen overde wijze waarop van de website gebruikt wordt gemaakt en de kwaliteit en effectiviteit te meten. Wij maken gebruik van Google Analytics op de wijze die door de Autoriteit Persoonsgegevens is voorgeschreven om te kunnen vallen onder de uitzondering in de cookiewet, waardoor wij geen voorafgaande toestemming van u nodig hebben voor gebruik van Google Analytics.
 • Social Mediacookies: Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten en delen op sociale netwerken, namelijk Facebook en Twitter. Deze buttons werken doormiddel van stukjes code die van deze sociale netwerken zelf afkomstig zijn. Wij 4 hebben daar geen invloed op. Leest u de privacy verklaring van deze netwerken (welke regelmatig kunnenwijzigen) om te lezen wat zij met de (persoons) gegevens doen die zij via deze cookies verkrijgen. De informatie die deze netwerken verzamelen, wordt overgebracht naar de Verenigde Statenen opgeslagen op servers al daar. De bedrijven achter deze netwerken stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermings niveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Inzien, corrigeren ofverwijderen

U heeft hetrecht om uw persoonsgegevens in te zien,te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevens verwerking intetrekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens. U heeft het recht op gegevens overdraagbaarheid (‘data portabiliteit’) indien wij over digitale persoonsgegevens beschikken die wij óf met uw toestemming verwerken óf verwerken om een overeenkomstdie wij met u hebben gesloten uitte voeren. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de digitale persoonsgegevens die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek totintrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek totinzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Wij willen u ertevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klachtin te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

VE

"Wij maken gebruik van de diensten van Ve Interactive Benelux (Postjesweg 1, 1057DT Amsterdam, hierna "Ve" genoemd). Ve verzamelt persoonlijke gegevens van gebruikers die onze websites bezoeken. Voor dit doel gebruikt Ve cookies en andere vergelijkbare technologieën. Gedetailleerde informatie over de technologieën die Ve gebruikt is beschikbaar in het cookiebeleid van Ve. Een lijst van de doeleinden waarvoor Ve persoonlijke gegevens verzamelt, wordt vermeld in het privacybeleid van Ve. In het algemeen verzamelt Ve via het gebruik van cookies persoonlijke gegevens van gebruikers, in het bijzonder contactinformatie en gedragsgegevens. Ve gebruikt deze persoonlijke informatie om conclusies te trekken over de persoonlijke voorkeuren van de gebruiker en om de internetervaring van de gebruiker te personaliseren, bijvoorbeeld door gepersonaliseerde aanbiedingen weer te geven bij websitebezoeken door gebruikers of door de website van de adverteerder te personaliseren voor de gebruiker en gepersonaliseerde advertenties weer te geven bij het bezoeken van websites van adverteerders of websites van derden. Ve en wij zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de verzameling van persoonlijke gegevens volgens art. 26 GDPR. Details zijn te vinden in het privacybeleid van Ve. Eindgebruikers kunnen voorkomen dat hun persoonlijke gegevens door Ve op verschillende manieren worden verwerkt. De beschikbare opties voor het voorkomen van gegevensverwerking zijn opgenomen in het privacybeleid van Ve, waaronder het gebruik van de opt-outknop onder https://www.ve.com/nl/privacybeleid#opting-out."

Opmerking: Het voorstel vormt geen juridisch bindende aanbeveling of juridisch advies van Ve of een derde partij. Het enige doel van het voorstel is om u te laten zien dat het noodzakelijk is om de services van Ve op te nemen in uw privacybeleid. U bent als enige verantwoordelijk voor het ontwerp van uw privacybeleid. Noch Ve noch derden zijn aansprakelijk voor de rechtszekerheid of rechtsgeldigheid van de voorgaande tekst.

Contact

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenserviceof via klantenservice@seniorenvoordeelpas.nl of klantenservice@seniorenvoordeelkaart.be.